خدمات مسافربری رنت باس :اجاره مینی بوس

خدمات مسافربری رنت باس :اجاره مینی بوس

خدمات مسافربری رنت باس :اجاره مینی بوس

 

2هندسه باغ ايراني

اجاره مینی بوس طرح باغ ايراني بر اساس توجه و کاربرد خاص مربع در ترکيب کلي و اجزاء آن استوار است و اين خصيصه شخصيت ممتاز باغ ايراني را تشکيل مي دهد.

«گزنفن» در کتاب خود به نام «اکونوميگوس» نقل کرده است که کورش شخصاً «ليزاندر» را به تماشاي باغ خود در «سارد» برده است که :

ليزاندر از مشاهده زيبايي درخت، نظم و دقت فواصل آنها و مستقيم بودن رديف ها و زاويه ها و روايح معطر و متعددي که هنگام گردش به مشام آن دو مي رسيده، تحسين و تمجيد ميکند.

براي کاربرد مربع در خلق محيط زيست انسان و از جمله باغ ايراني ، دلايل بسياري وجود دارد که به بعضي از آنها اشاره مي کنيم :

-2-13-2ابعاد تمثيلي گردش آب و تقسيم هندسي باغ ايراني

جاري شدن آب از جاي جاي باغ: در باغ ايراني آب را به درون زمين برده و از مکانهاي خاص به بيرون جاري مي کرده اند و حرکت آن در چهار جهت و چهار جوي ، تمثيلي از چهار نهر بهشتي است که در باغ ايراني به کار  گرفته شده است .

گرچه در بسياري ازباغهاي ايراني مي بينيم که آب از يک جهت آمده و ضمن ريختن در يک حوض مقسم در سه جهت ديگر جاري شده است اما گردش آب را در چهار جهت تداعي مي کند.

اگر باغ سلطنتي پاسارگاد (که اولين نمونه باغ ايراني کشف شده قبل از اسلام است) را مورد بررسي قرار دهيم ، مي بينيم که حوضچه ها سنگي مقسم و آب گذرهاي سنگي مستقيم در آن مورد استفاده قرار گرفته است . علي رغم آنکه شواهد ظاهري نشانگر تقسيم باغ به دو قسمت (دو مستطيل) است و حوضچه هاي سنگي موجود تنها به سه آب گذر (يک ورودي ودو خروجي) متصل شده اند، ديويد استدوناخ معتقد است که باغ مذکور يک «مسير ديد» طولاني و مرکزي داشته (که به دليل شخم زدن زمين در دوره هاي بعد به کلي از بين رفته اند) به وسيله آب گذرهاي متقاطع باغ را به چهار قسمت متساوي تقسيم مي کرده و بنيادي ترين عامل «باغ ايراني» يعني «چهار باغ» در پلان باغ اصلي کورش در پاسارگاد وجود داشته است.

البته اين نکته نيز قابل ذکراست که باغ مذکور به گفته استروناخ احتمالاً فقط سه مدخل ورودي داشته که موقعيت متفاوتي ندارد و طرح باغ تکامل نيافته اي را تشکيل مي دهند. و علي رغم نظرات استروناخ مي توان شباهتي بين اتصال حوضچه هاي سنگي و آب گذرهاي موجود در اين باغ با معاني تمثيلي کاربرد آب در معابد آب از جمله معبد آناهيتا (پلان معبد مربع است) که داراي سه ورودي آب و سنگ چاه جذبي سه جهته  (ثلاثه غساله) بوده است ملاحظه کرد.

اجاره مینی بوس آنچه مسلم است کاربرد وسيع ترکيب هندسي چهارباغ و آب راه هاي اصلي و متقاطع باغهاي ايراني دردوره پس از اسلام را مي توان نتيجه ابعاد تمثيلي بهشت در قرآن (چهار نهر بهشتي) و ديدگاه کهن انسان به زمين به عنوان تمثيلي از کل طبيعت دانست.

-3-13-2ساير خصوصيات باغ ايراني

يکي ديگر از خصوصيات هندسي باغ ايراني قرارگيري منظره روبروي کوشک وکشيدگي كل باغ در جهت شمال و جنوب است در بررسي اي که بر روي پلان تعداد زيادي از سايت پلانهاي موجود از باغهاي تاريخي صورت گرفت محور طولي باغ در راستاي شمالي – جنوبي با اختلاف زاويه ناچيز قرار مي گيرد.

دلايلي که مي توان در مورد آن برشمرد :

تنظيم نور در محوطه باغ و ايجاد بيشترين سايه در اوقات روز در چشم انداز اصلي باغ، که با توجه به وضعيت آب و هواي ايران راه حل مناسبي است.

اختلاف زاويه مذکور به وضعيت زمين ، جهت وزش بادهاي فصلي و … مربوط مي شود.

وجود چشم انداز اصلي به شکل مستقيم کشيده در محور طولي باغ روبروي کوشک و کاشتن درختان بلند مدت در اطرف آن نقشي اساسي در ايجاد پرسپکتيوي دارد که باغ را طولاني تر جلوه گر مي سازد. اين همان خصوصيتي است که در باغهاي ايتاليايي و به تبع آن باغهاي فرمال فرانسوي مورد الهام قرار گرفته است .

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  اجاره خودرو

به طور خلاصه در هندسه باغ ايراني دو اصل مهم بود: سه کشيدگي درکنار هم ، و تقسيم باغ به مربعهايي که خود داراي تقسيماتي منظم و مربع شکل بودند.

 

-4-13-2آب در باغ

يکي از مشخصه مهم باغ ايراني تمايل زياد به نمايش آب بود چون آب معمولاً خيلي کم و بسيار عزيز بود. معمار باغساز بازيهاي غريبي با آن مي کرد مثلاً درباغ دولت آباد يزد معمار با بازي وصف ناپذيري بارها آب را به درون زمين برده و بيرون آورده است .

اجاره مینی بوس ابتدا آب در زير بادگير در يک حوض يکپارچه مرمر بوده که مي جوشد و در آن بالا مي آيد.بعد آب وارد حوضي در وسط هشتي مي شود، از وسط هشتي به سه حوض کشيده دراز در سه شاه نشين مي رود، در مقابل ارسي اتاقهاي سه «سينه کبکي» است که از سنگ مرمر که آن را به شکلي مي تراشيدند تا موج ايجاد کند و آب را وقتي که کم است بيشتر نشان دهد . آب از هر سينه کبکي وارد يک حوض کلگي مي شود و از آنجا جويهايي در دو طرف ميان کرت جاري مي شود و به سردر مي رسد و گاه آب در اين مرحله وارد آبگرداني بسيار زيبا مي شد که در باغ دولت آباد يزد به طور کلي از بين رفته و بعداز آن از زير سردر عمارت بيرون مي رفت و به يک استخر بزرگ 12 ضلعي مي رسيد وبه استخر ديگر در سه طرفشان .آب اين استخرها به خيابانها و آباديها مي رفت و سرانجام به مصرف کشت و زرع مي رسد.

در باغ فين کاشان هم با آب بازيها شده است، تاسيسات آب رساني دقيق و پيچيده اين باغ مانند ارتفاع يکنواخت فواره ها در تمامي طول شيب باغ و همچنين ترکيبهاي مختلف آب مانند آب و  آئينه ، آب و فواره ، آب و چشمه ، آب و جوشش ،آب و حرکت و آب و رطوبت همگي نشانگر پيچيدگي سيستم تاسيساتي و آبرساني اين باغ است .

استفاده از لعاب آبي رنگ در سيستم فواره گذاري و ترکيب آن با سنگ چين کف جويبارها جهت لغزش آب از حرکت رنگ آبي به انعکاس رنگ نقره اي که بسيار دقيق انجام گرفته به وضوح قابل روئيت است . شيوه ورود آب به حال جوشش از قسمت زيرين به داخل تعدادي از حوضچه ها به نوعي تعبيه شده که سطح آئينه آب شکسته نشود و به دليل وجود سنگ حجاري شده در لبه استخر آب به آرامي از حوضچه خارج گردد. در ترکيب آب و آينه ، به دليل تنوع نقش ، طرح ، رنگ و نور طبيعي در محيط با توجه به ساعات مختلف روز در فصول مختلف ، نقوش آينه دائماً در حال تغيير و تنوع بوده و برزيبايي آنها افزوده مي شود . از ترکيب زيباي آب و چشمه در برخي قسمتهاي باغ به ظهور آب به  حالت نمايشي از چشمه که جزو بخشهاي پنهان طراحي بوده و در اين نقاط ظاهر مي شود به طور ماهرانه بهره گرفته شده است .

اجاره مینی بوس حرکت ظاهري آب در جويبارها به حالتي است که در هيچ نقطه اي سکون آب به حالت يکنواخت مشاهده نمي گردد و هميشه حرکت و زندگي با جريان آب همراه بوده است.

صداي آب هميشه براي ايرانيان مطبوع و دلپذير بوده است .

احداث باغ در زمينهايي که شيب مختصري داشت موجب پيدايش جويها مي گرديد که آب آنها با شر و شر و سر و صداي زياد پايين مي ريخت. در جاهايي که سطح زمين از حيث پستي و بلندي اختلاف پيدا مي کرد قسمت شيب دار را با طرح پلکاني تزئين مي کردند و کف آن را از سنگ مي پوشانيدند به طوري که جريان ملايم آب پس از برخورد با اين سنگها و ريختن از پله اي بر پله ديگر تند تر و پر سر و صداتر به نظر مي رسيد.

«حوض و استخر در باغهاي ايران و حتي در هر يک از خانه هاي ايران داراي اهميت زيادي است.حوض ،يك كلمه عربي است و حوضچه كه با پسوند فارسي به كار ميرود و معناي ان حوض كوچك است و يا حوضخانه به معاني حوضي که در داخل عمارت تعبيه مي کنند بلکه فارسي معادل حوض، استخر است که بر درياچه ها دلالت مي کند . علت اين که عده اي عقيده دارند ايرانيان طرز تعبيه فواره را از ملل خارجي آموخته اند، اين است که کلمه فواره يک کلمه عربي است و در فارسي کلمه اي برابر آن وجود ندارد .

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  اجاره اتوبوس تهران : گردشگری ایرانی

حوض و استخر به اندازه ها و شکلهاي مختلف درايران ديده مي شود، غالباً حوض يا استخر را در يکي از محورهاي اصلي فضاي خانه يا باغ احداث مي کنند به طوري که  طول حوض يا استخر در امتدادطول فضاي منزل يا باغ قرار بگيردوبراي انكه هنگامي كه حوض يا استخر پرازاب ميشود مقداراب زيادي بر طبق اصل جاذبه زمين به بيرون سرازير شود در ساختمان آن شيب مختصري مي دهند.ايرانيان اطراف استخر را از سطح آن قدري بالاتر مي برند و يک نوع آبرو براي آن تعبيه مي کنند که مقدار آب اضافي را به خارج مي برد و اين روش خاص ايرانيان است . هر گاه ذخيره آب به حد کافي باشد اين حوضها و استخرها هميشه لبريز از آب مي باشند به طوري که از يک فاصله کوتاه شخص پهنه اي از آب را مشاهده مي کند به نظر نامحدود مي آيد.

درايران اشکال آزاد ديده نمي شود بلکه شکلهايي که بر اساس راست گوشه و دايره رسم شده اکثريت دارد. استخرها و حوضهاي کنوني و آنهايي که در باغهاي مشهور وجود داشته نشان مي دهد که در ساختمان آنها زيبايي و تنوع تا چه حد رعايت شده است .از علائم مشخص و برجسته دوران صفويه در اصفهان ، احداث حوضهاي پاشويه دار است ، بعضي از آنها داراي چهار پاشويه بوده هر يک را زير ديگري تعبيه مي کردند. فهرست حوضها را مي توان با مشاهده نقاشيهايي که در ايران از آنها تهيه شده تکميل کرد و متداول ترين آنها حوضهاي گوشه دار بوده است . در يکي از نسخه هاي خطي متعلق به اواسط قرن پانزدهم، يک حوض دوازده گوشه ديده مي شود .و در نقاشيهايي که از دوران بعد باقي مانده حوضهاي هشت گوشه و نه گوشه و شانزده گوشه به چشم مي خورد. در يکي از نقاشيهاي زيبايي که در اواخر قرن پانزدهم تهيه شده حوضي ديده مي شود که داراي هشت ضلع است و هر ضلع آن نيز داراي سه گوش مي باشد.

اجاره مینی بوس فواره هاي آب را در حوضهاي داخل و خارج از خانه احداث مي کردند. باغ بزرگ هزار جريب در اصفهان که در عهد صفويه احداث گرديده داراي پانصد فواره بود. آب اين قبيل فواره ها به وسيله يک لوله سري تامين مي گرديد و در مورد سر لوله هايي که با دقت واستادي بيشتر ساخته شده بود ،با بستن و باز کردن دريچه هر يکاز لوله ها مي توانستند طرحهاي ترکيبي ايجاد کنند.

به طور کلي آب در استخرهاي بزرگ به خاطر تيرگي و انعکاس آن مورد پسند و تحسين ايرانيان قرار مي گيرد. کف جويهاي روباز را با کاشيهاي آبي مي پوشانيدند ولي ترجيح مي دادند که آب استخرهاي بزرگ تيره به نظر برسد تا عمق آن بيشتر از آن چه هست مشاهده شود و به اين جهت استخر را در  فاصله هاي کوتاه تميز نمي کردند. ليکن در مواقع خاص براي زيبايي استخر سطح آن را با وسايل گوناگون تزئين مي کردند. مثلاً گاهي گلبرگهاي گل سرخ را بر روي آب مي ريختند و يا در مواقع عصر شمع و چليکهاي کوچک قرار مي دادند و بر روي آب رها مي کردند.

يک سياح اروپايي در اوايل قرن نوزدهم از ايران ديدن کرده درباره استخري سخن مي گويد که سطح آن رابه وسيله ترکه هاي نرم يا چوبهاي باريک تقسيم بندي کرده  و در هر قسمت از آن يک نوع گل قرار داده بودند.

با درک اين نکته که باغهاي ايران تا چه اندازه به آب احتياج داشتند شگفت انگيز است که در بعضي از باغها اساساً از آب استفاده نمي شد. بديهي است که فقط در موارد بخصوص اين نکته صدق مي کند و ايجاد باغ بدون آب مخصوصاً ايالت خراسان و شمال شرقي ايران بود .در قصبه فريمان آب به قدري کم بود که به وسيله سنگهاي رنگي که از بستر خشک رودخانه ها جمع مي کردند به ايجاد باغ مبادرت مي ورزيدند. طرح مينياتوري يکي از اين باغها اين نکته را ثابت ميکند که الهام اصلي از نقش قالي گرفته شده ولي در عين حال تقليد صرف از طرح قالي نيست .

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  اتوبوس توریستی دربستی

-5-13-2گياهان در باغ ايراني

اجاره مینی بوس احترام و تقديس درخت از ديرباز در ايران مطرح بوده است .

ايرانيان قديم همچنين «معتقد به فرشته مقدسي بودند به نام (اورز) که صدمه زدن به گل و گياه، موجب ناراحتي و خشم او مي شد.»

بعد از آب که نقش اصلي در شکل گيري باغ ايراني را دارد مهمترين نقش به درختان داده شده است .

باغبندي و ترکيب وترتيب کاشتن درخت و گل و گياه، در باغهاي ايراني تجربي و علمي بود. و تابع روابط و ضوابط و ناظر بر کارآئي ، پويائي ، مقابله با ناسازگاريهاي محيطي ، مساعد داشت و برداشت و زيبايي و چشم نوازي در فصول .

در بهار : شکوفه، گل و گياه، عطر و بو، طراوت و شادابي .

در تابستان: سايه ، گل ، ميوه ، آب روان ، هواي مصفا و فضاي استراحت .

در پاييز : هنگامه و غوغائي از الوان ايستاي ميوه ها و رنگهاي پويا و رقصان برگريزان .

در زمستان : ديوار پيرامون ،کوشک، هندسه عيان و  اجاره مینی بوس سرفرازي درختان هميشه سبز در آغوش شاخه هاي خزانزده عريان.

در بعضي باغها، در قسمتي از محوطه باغ با نام باغچه يا گلزار يا گلستان که معمولاً نزديک کوشک بود(در ميانکرت) و گاهي به جاي استخر مي ساختند فقط گل دستي مي کاشتند. مثلاً گل آتشي(بغدادي) ، گل چاي ، گل روغني (يا گل دنبه که رز سفيد رنگ معطري بود) و گل رشتي (نوعي رز صورتي رنگ كم پر)

در دو طرف ميانکرت، در کنار گذرگاه و جوي آب، يک در ميان درختان خزاندار و هميشه سبز کاشته ميشد، و در پاي آنها گل سرخ، گل زرد، … و مشکيجه .

طرز باغبندي و نوع درختان مناسب با شرايط اقليمي ، چگونگي خاک ، و وضع شرايط اقليمي ، چگونگي خاک و وضع زمين بود. درختان هميشه سبز بيشتر ، انواع کاج و سروند. زماني که يک سرو، يک کاج و يک درخت خزاندار کاشته مي شد.

اگر مقطع طولي خيابان را رسم کنيم نشان مي دهد که در اين خيابانها دالان زيبايي به وجود مي آمد که در دو طرف آن معمولاً يک سرو در مقابل سرو و يک کاج در مقابل کاج و يک چنار در مقابل چنار قرار  مي گرفت

در اطراف خيابانهاي فرعي که به صورت منظم و مربع همديگر را قطع مي کردند ، معمولاً توت برگي مي کاشتند . بيدها را معمولاً جايي مي کاشتند که آب زياد باشد، مثلاً در مظهر آب . ولي در کنار حوض استخر نمي کاشتند چون حوض را مي شکست .

خيابانهاي فرعي هر کدام بازخيابان بندي به صورت پشته يا مرز داشتند . در محل تقاطع مرزهايي که وسط قطعات مربع شکل بود گاهي درخت سايه دار مي کاشتند  تا مزاحم درختهاي ديگر نشود و گاهي انواع درختان ميوه .

کنار ديوار باغ معمولاً جاي درختان بي يخ (بي بار) يعني سپيدار و کبودار و زبان گنجشک بود و در ميان آنها گاهي عناب و سنجد. در گوشه هاي باغ و يا جايي که انحنايي بود، درخت انجير کاشته مي شد. که در پناه بيشتر ، ميوه بيشتري مي داد. درختهاي نزديک خيابانهاي اصلي يا نزديک ميان کرت معمولاً درختاني بودند که چهار فصلشان زيبا بود و در ختان کم برگ تر و فصلي ،دورتر کاشته مي شدند.

جايگاه گلها در باغ، پاي درختها بود. گلهايي کاشته مي شد که خاصيتي داشته باشند، هم از عطر آنها استفاده مي شد و هم از گلبرگهايشان حلوا و مربا و چيزهاي ديگر درست مي کردند و برخي از آنها خاصيت طبي هم داشتند.

توسط |2020-06-23T02:37:15+04:30ژوئن 23rd, 2020|اتوبوس دربستی, اجاره اتوبوس, اجاره خودرو, اجاره ماشین عروس, اجاره ون, مینی بوس دربستی|دیدگاه‌ها برای خدمات مسافربری رنت باس :اجاره مینی بوس بسته هستند

در باره نویسنده :