اجاره اتوبوس

2 نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی

-1-3-2 ساباط :

اتوبوس دربستی : ساباط به کلیه بناهایی که به منظور آسودن بپا می شده ، چه در شهر و چه در بیرون از آن؛ اطلاق می شده است . در شهرهای جنوبی  ایران هنوزهم این واژه درست در جای خود به کار می رود ولی امروز ساباط را به طور اخص برای بنای سرپوشیده کوچکی به کار می برند که بر روی جاده های بیرون شهر و یا کنار آنها ساخته شده و منحصر است به چند تختگاه و یک آب انبار و گاهی یک یا دو اتاق کوچک که تنها می توان به منظور رفع خستگی و اندکی آسودن پس از پیمودن راه خسته کننده آن را مورد استفاده قرار داد .

 

 

-2-3-2کاربات :

کاربات چنانکه پیداست خانه کاروان است ؛ و پیش از اسلام به جای کاروانسرا به کار می رفته و آن نیز مانند رباط دارای اطاق و حوض و یا پایاب است؛ و گاهی فقط دو یا سه اطاق دارد؛  و نمونه آن در آبادیهای کنار شاه راه کهن فارس خودنمایی می کند.

 

-3-3-2کاروانسرا  :

به رباطهای بزرگ و جامع کاروانسرا می گویند ؛ چه در شهر و چه در بیرون از آن باشد.کاروانسرا علاوه بر اطاق و ایوان دارای باره بند و طویله و انبار است، و اغلب ورودی آن را بازار کوچکی به نام علاف خانه تشکیل می دهد؛ و بر روی سر دران چند اطاق پاکیزه قرار گرفته که به کاروانسرا اختصاص دارد .

-4-3-2 دسکره یا مهمانخانه :

در کنار شهرهای نامی و آباد ، به ویژه پایتختها، کاروانسراهای بزرگ و زیبا و با شکوهی دیده می شود که بیشتر آنها مهمانخانه بوده است،  و پادشاهان وامیران و فرمانروایان مهمانان نامدار و گرامی خود را در آنجا پذیرایی می کردند از جمله مهمانخانه بزرگ شاه عباسی در کاشان و کاروانرای مادرشاه (جای مهمانسرای شاه عباسی) اصفهان و کاروانسرای وزیر در قزوین است .

-5-3-2نتیجه گیری

اتوبوس دربستی ایجاد امنیت جانی و مالی برای مسافر و توریست شرط لازم  است که می بایست تأمین گردد.پس از امنیت اولین و ضروری ترین امکانات و تأسیسات مورد نیاز جهانگردان ، اقامتگاههای موقت و هتلها می باشند. اقامتگاهها و هتل ها اساساً باید خدمات و سرویس  محل اقامت و غذا را به مسافران ارائه نمایند. سایر عملکردها از قبیل فروشگاهها و فضاهای ورزشی وسالنهای جشن و کنفرانس و نمایندگی های فروش بلیط و  از جمله  فضاهای محل های اقامتی می باشند که در صورت لزوم می بایست به جهانگردان سرویس دهی لازم را ارائه نمایند .

 

 

-4-2فضاي باز

 -1-4-2تعریف فضای باز :

ریچارد فوستر فضای باز را این گونه تعریف می کند: فضای باز (Open Space) به همه اراضی اعم از آبی، خشکی، شهری یا غیر شهری روبازی گفته می شود که ویژگیهای زیر را دارا باشند:

1- تحت مالکیت عمومی و یا خصوصی باشند.

2-  قابلیت دسترسی داشته باشد.

3-  محدودیتهایی داشته باشند.

4- امکان انتخاب آزادانه  فعالیتهای مختلف و استفاده از چشم انداز را داشته باشند.

5- امکان فراهم آوری خدمات برای انسان و طبیعت را داشته باشند و زیر بنای گسترش در زمینه  های خدمات آموزشی، تزئینی ، تولیدی ، حفاظتی و تفرجگاهی  را در حد ظرفیت خود تأمین کنند.

-2-4-2تقسیم بندی فضاهای باز شهری

به منظور  ایجاد فضاهایی از قبیل سبز، ورزشی،  میادین ، نمایشگاهها، سطوح آب (آب نماها) ، محوطه مراکز اداری شبکه های ارتباطی و غیره پیش بینی شده باشند.  فضای سبز همواره بخشی از فضای باز به شمار می آید . انواع فضاهای باز شهری به قرار زیرند:

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  اتوبوس دربستی

اتوبوس دربستی  (محوطه مسکونی، محوطه خدمات شهری، شبکه های ارتباطی ، محوطه نمایشگاهها ، مناطق ورزشی و استادیومها ، سطوح آب نما، محوطه بیمارستانها ، فضای سبز، محوطه مراکز آموزشی، محوطه پارکها، حریمها، محوطه سازمانهای اداری، اراضی   کشاورزی و بایر، محوطه کارخانجات و آرامگاهها

-5-2فضای سبز :

سعیدی آشتیانی فضای سبز را به منطقه ای پوشیده از گیاهان در داخل و اطراف شهرها می گوید که بیشتر دارای دو کارکرد مهم برای شهرها می باشند.  تعدیل دما  و تلطیف هوا و زیبایی آفرینی .

-1-5-2تعاریف فضای سبز شهری :

آن بخش از فضای سبز که در محدوده  شهر طراحی و بنا شده ، فضای سبز شهری نامیده می شود:

بخشی از سیمای شهر که از انواع گیاهان تشکیل یافته است.

فضای نسبتاً بزرگ، متشکل از گیاهان با ساختی جنگلی و برخوردار از بازدهی  زیست محیطی و اکولوژیک معین و در خور شرایط زیست محیطی حاکم بر شهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از استخوان بندی یا مورفولوژی شهری ،به بیان دیگر  فضای سبز در کنار اسکلت فیزیکی شهر تعیین کننده اندام و به طور کلی سیمای شهر است . فضای سبز باید از یک سو  برای شهر باز دهی اکولوژیک  داشته و از طرف دیگر نیازهای زیست محیطی پیرامون خود را برآورده سازد.

 -2-5-2تقسیم بندی فضای سبز شهری

اتوبوس دربستی محورهای درون شهری فضای سبز :

الگوهای فضای سبز حاشیه شهری  به قرار زیرند:

-1کمربندهای سبز محاط کننده:  برای تحدید حدود شهر، کنترل گسترش شهر، جلوگیریاز رشد بی رویه و به هم خوردن تناسب ساخت مورفولوژی  شهر به کار می رود. این کمربندها در روند پویش شهر، نقش اولیه  خود را ممکن است از دست  بدهند ولی نقش بالقوه آنها به عنوان فضای سبز تعادل بخشنده تفرجگاه درون شهری و نقش فرعی آنها به عنوان شاخص زنده جهت تشخیص روند شهر، پا برجا باقی می ماند.

-2کمانهای سبز : کمربندهای سبز عریضی می باشند که برای مهار رشد بی رویه  شهرها و هدایت آنها در جهت دلخواه،  برقراری پیوند میان هسته اصلی شهر و شهرکهای اقماری از یک سو و جدا کردن فضای اصلی شهر از فضای حومه به کار می روند.

-3محورهای سبز: این محورها مشتمل بر محورهای سبز درون شهری(فضای سبز امتداد خیابان  شهر)  و برون شهر( فضای سبز جاده هایی که  به طور مستقیم یا از طریق کمربندی به درون شهر)  راه می یابند.

-3-5-2نتیجه گیری

بر اساس تعاریف بررسی شده در کل، دو بخش مشترک و مهم را می تواند استنباط کرد.

اول : مجموعه ای  از پوشش سبزینه ای شامل درختان، درختچه ها، گلها ،  بوته ها و چمن که مفهوم فضای سبز را از نظر فیزیونومی و شکل ظاهری القا می کند.

دوم : برآورد انتظارات و وظایفی شامل بهبود کیفیت زیست محیطی انسان، تأمین زیبایی و سایر نیازهای اکولوژیک که به عنوان هدف و وظیفه در احداث فضاهای سبز مستتر باشد.

-6-2انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری  :

طبقه بندی مناطق، بر حسب قابلیت و سازگاری آ نها با انواع فعالیتها

واحدهای ساحلی حاشیه دریا

الف) مناطق مناسب برای شنا و اردو

ب) مناطق مناسب برای فعالیتهای تفریحی در ابهای عمیق

ج) مناطق مناسب برای زیست حیات وحش و تالابها از نظر شکار یا تماشا

واحدهای آبی

اتوبوس دربستی الف) شنا و تماشا

ب) ماهیگیری

ج) تالابهای ( زیستگاههای حیات وحش)

واحدهای زمینی

الف) مناطق مناسب برای تماشا و مسافرت

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  اتوبوس توریستی دربستی

ب) مناطق مناسب برای شکار یا تماشای مناظر کوهستانی

ج) تالابها ( زیستگاههای حیات وحش) برای شکار یا تماشا

روشهای دیگر نیز به وجود آمده اند که مناطق را نه بر حسب خصوصیات فیزیکی یا پتانسیل آنها، بلکه با توجه به استفاده از آنها طبقه بندی می کنند. بنابراین قابلیت دسترسی مردم از شهرهای بزرگ در تعیین تقاضای تفرجگاهی نقش عمده ای پیدا می کند.

-7-2طبقه بندی منابع تفرجگاهی :

طرح ریزی تفرج  گاهها بر اساس منابع تفرج گاهی با توجه به مفهومی که طرح ریزان از آن دارند متفاوت است:

-1-7-2طبقه بندی کلاوسون :

-1-1-7-2مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند:

این مناطق کیفیت کاملاً طبیعی و تغییر نیافته ای دارند و از نظر تفرجگاهی دارای ارزش زیادی اند. این دسته از مناطق در جنگلها یا پارکهای ملی یافت می شوند. طبیعت بارز و غالب این مناطق برجستگی دسته ازمناطق در جنگلها یا پارکهای ملی یافت می شوند؛ طبیعت بارز و غالب این مناطق برجستگی خصوصیات فیزیکی و جنبه های زیبایی طبیعی آنها است. کیفیت مراکز تفریحی یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضا است ولی این ویژگی  به دلیل دوری ای مناطق از اماکن مسکونی تعدیل پیدا می کند.

-2-1-7-2مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند :

این دسته از مناطق تفرجگاههایی می باشند که به دلیل موقعیت مکانی خود مورد تقاضا قرار می گیرند  و به همین دلیل برای فعالیتهای تفریحی طیف گسترده ای از مردم طرح ریزی و تجهیز می شوند .اتوبوس دربستی این گونه  مناطق نزدیک به محل زندگی استفاده کنندگان قرار دارند . مکانند پارکهای شهری ، زمینهای بازی ، باغ وحشها و  غیره ، یکی از بارز ترین صفات مشخصه آنها قابلیت دسترسی آنها برای جمع زیادی از مردم است.

-3-1-7-2خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون

-1مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند :

موقعیت کلی : منابعی که نزدیک  به استفاده کنندگان قرار دارند، خصوصیات فیزیکی برجسته ای ندارند فقط آسانی دسترسی به آنها فاکتور برجسته آنها است.

انواع فعالیتها : انواع بازیها نظیر شنا، تنیس ، پیاده روی، گردش ، انواع بازیهای کودکان.

زمان اصلی استفاده: پس  از ساعات کار و برای طبقات سنی پایین پس از مدرسه ، برای خانواده ها در طول روز و  برای بزرگسالان  پس از فراغت از کار.

اندازه تقریبی: یک تا چند اکر

سازمانهای مسئول: سازمان پارکهای شهری ـ  سازمانهای دو لتی یا خصوصی یا سازمانهای ملی در  ایران : شهرداری ـ سازمان پارکها و فضای سبز

مناطق حد وسط :

موقعیت کلی: مناطقی که در فاصله نه چندان دوری  از استفاده کنندگان قرار دارند و شرایط نیمه طبیعی  دارند. ویژگیهای کاملاً بینابینی دارند.

انواع فعالیتها: اردو ، پیک نیک (خورگشت) ، پیاده روی ،شنا ؛ شکار و ماهیگیری

زمان اصلی استفاده : تعطیلات یک روزه یا آخر هفته

اندازه تقریبی : از چند تا چند هزار اکر .

سازمانهیا مسئول : سازمانهای مسئول ایالتی ، در ایران، سازمان پارکها و فضای سبز سازمان جنگلها و مراتع .

-2مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند :

موقعیت کلی : مناطقی که دارای منابع   بر جسته و منحصر به فرد  بوده و در مسافت بسیار دوری از مراکز جمعیتی قرار دارند و خصوصیات بارز آنها سیمای طبیعی واستثنایی آنها است.

انواع فعالیتها: بازدید از مناطق علمی ، تاریخی، پیاده روی های طولانی، کوهنوردی ، اردو ماهیگیری و شکار تعطیلات .

 

 

USER ORIENTED AREAS INTRMEDIATE AREAS RESOURCE BASED AREAS
مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند مناطق واحد واسط مناطقی که اساسا روی منابع طبیعی اتکاء دارند.
موقعیت کلی منابعی که نزدیک به استفاده کنندکان قرار دارند. خصوصیات فیزیکی برجسته ای ندارند فقط  آسانی دسترسی به آنها فاکتور برجسته آنها است. مناطق حد واسط مناطقی که اساساً روی منابع  طبیعی اتکاء دارند
انواع فعالیتها انواع بازیها نظیر شنا، تنیس، پیاده روی ، گردش ، انواع بازیهای کودکانه اردو ، پیک نیک (خور گشت) پیاده روی، شکار ، ماهیگیری بازدید از مناطق علمی، تاریخ، پیاده روی های طولانی، کوهنوردی، اردو، ماهیگیری و شکار
زمان اصلی استفاده پس از ساعات کار و برای طبقات سن پایین پس از مدرسه، برای خانواده ها در طول روز و برای بزرگسالان  پس از فراغت از کار تعطیلات یک روزه یا آخر هفته تعطیلات
اندازه تقریبی یک تا چند اکر از چند تا چند هزار اکر چند هزار اکر و بیشتر
سازمان  های مسئول سازمانهای پارکهای شهری، سازمانهای دولتی یا خصوصی یا سازمانهای ملی

ایران:  شهرداری سازمان پارکها و فضای سبز

سازمانهای مسئول ایالتی

در ایران: سازمان پارکها و فضای سبز سازمان جنگلها و مراتع

سازمانهای مسئول در پارکها و جنگلهای ملی

در ایران: سازمان محیط زیست  و سازمان جنگلها و مراتع

 

 

-8-2تعریف پارک :

در فرهنگهای مختلف، تعاریف متفاوت و گوناگونی برای واژه پارک(park) ارائه شده است. از آن جمله در فرهنگ آکسفورد 1962 چنین آمده :

پارک قطعه زمین آرایش یافته ای است که برای استفاده تفرجگاهی اختصاص داده شود.

پارک به قطعه زمین بزرگ، محصور و عموماً با درختزار و چمن می گویند. همچنین در فرهنگ آمریکن هریتاژ (1982) چنین آمده است:

پارک ،اتوبوس دربستی  یک میدان طراحی شده شهری است.

پارک ، قطعه زمینی است که به حالت طبیعی نگهداری نشود .

و یا در فرهنگ جنگکلداری انجمن جنگلداران آمریکا  (1971)

پارک به هر نقطه بازی در داخل جنگل گفته شود. بدین ترتیب مشاهده می شود که هر فرهنگی بنا بر دیدگاه خود پارک را تعریف می نماید . اما تعریف بهتری که فرهنگ استاندارد دانشگاهی (1957) ارائه کرده و. با این اهداف این تحقیق سازگارتر می باشد . بدین شرح است:

پارک ، قطعه زمینی است که در داخل با نزدیک شهرها، که معمولاً با امکاناتی نظیر زمینهای بازی ، گردشگاهها و زمینها ورزشی برای استفاده عمومی تجهیز می شود.

نکته جالب اینکه این تعریف که مربوط به سال 1957 می باشد بیانگر نوع دیدگاه کشورهای اروپایی به پارک می باشد که وجود فضاهای بازری و فضاهای ورزشی را در پارکها الزامی می داند .

-1-8-2انواع پارکها :

اتوبوس دربستی پارکها به حفظ مضمون خود بر حسب نوع استفاده موقعیت یا ارزش، عناوین مختلفی پیدا کرده اند که بدون توجه به طبقه بندی آنها نام تعدادی از آنها عبارتند از :

پارک عمومی                                         Public parko

پارک شهر                                                  city park

پارک حومه                                         country  park

پارک ایالتی                                     Provincial  park

پارک میان راه                                     Highway park

پارک ملی                           Historic wational park

پارک ملی تاریخی                 Memorial National park

پارک ملی یادمان                             Memorial National Park

پارک ملی نظامی                          Battlefiehe National Park

پارک ملی حیات وحش              wild life National park

پارک نیمه ملی                           Quasi National park

ذخایر ملی علمی                    scientific national park

پارک بین المللی ملی                       Intermatinal park

پارک جنگلی ملی                        National forest park

پارک طبیعی                                          Natural park

توجه : در تقسیم بندی پارکها و  تفرجگاهها ، پارکهای ورزشی تفریحی علیرغم نشانه اسمی ، جزء تفرجگاهها قرار گرفته اند. از طرفی در تقسیم بندی فضاهای ورزشی نیز پارک های ورزشی تفریحی به عنوان قرار می گیرد

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  مینی بوس دربستی
توسط |2020-06-17T17:39:16+04:30ژوئن 17th, 2020|اتوبوس دربستی, اجاره اتوبوس, اجاره خودرو, اجاره ماشین عروس, اجاره ون, دسته‌بندی نشده, مینی بوس دربستی|دیدگاه‌ها برای اجاره اتوبوس بسته هستند

در باره نویسنده :