اتوبوس دربستی

-3-8-2طبقه بندی پارکهای شهر ی:

اجاره اتوبوس پارک شهری شامل تمام پارکهای تفریحی می باشند که به مناطق مختلف  شهر(مقیاس شهری) خدمات ارائه می کنند. پارکهای  شهری بر اساس مقیاسهای مشخص به 4 گروه زیر تقسیم می شوند:

پارکهای شهر در مقیاس همسایگی

پارکهای شهر در مقیاس محله

پارکهای شهر در مقیاس ناحیه

پارکهای شهر در مقیاس منطقه

-1-3-8-2پارکهای شهر در مقیاس همسایگی:

به پارگی گفته می شود که در یک واحد همسایگی  قرار داشته و دارای مساحتی کمتر از نیم هکتار بوده و ارتباط پیاده طبق استاندارد برای کودک 9 ساله از دورترین نقطه واحد همسایگی تا پارک به معیارعددی از قدم بیانجامد و در مسیر طی شده نباید از خیابان سریع رو عبور کند.

-2-3-8-2پارک شهری در مقیاس محله:

اجاره اتوبوس به پارگی گفته می شود که در یک واحد«محله» قرار داشته و مساحت آن دو برابر مساحت پارک در مقیاس همسایگی بوده و ارتباط پیاده برای کودک 9 ساله از دورترین واحد تا پارک نیز به حدود دو برابر معیار همسایگی برسد و در مسیر  طی شده می تواند از خیابان کندرو عبور کند.

-3-3-8-2 پارک شهری در مقیاس ناحیه :

به پارگی گفته می شود که در یک «ناحیه»  قرار داشته و مساحت آن تا چهار برابر  مساحت پارک در مقیاس محله بوده و ارتباط پیاده طبق مشخصات برای ساکنین از د ورترین نقطه واحد ناحیه تا پارک به ضریبی از دقیقه می رسد و در مسیر طی شده، می تواند از دسترسی های مختلف عبور کند.

-4-3-8-2پارک شهری در مقیاس منطقه:

اجاره اتوبوس به پارگی گفته می شودکه در یک «منطقه » قرار داشته و مساحت آن حداقل دو برابر اندازه حداکثر پارک در مقیاس ناحیه در نظر گرفته شود و طبق استاندارد مراجعه کننده می تواند از دورترین نقطه منطقه با وسیله نقلیه در مدت زمانی از یک چهارم ساعت یا بیشتر، خود را به پارک مزبور برساند.

-4-8-2طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور :

1ـ پارکهای محله ای شهری

2ـ پارکهای منطقه ای شهری

3ـ پارکهای بسیار بزرگ

4ـ پارک های حاشیه ای

5ـ فضای سبز

6ـ فضای سبز تزئینی

7ـ فضاهای ربط دهنده

8 ـ کمربند سبز

9ـ باغهای شهری

-1-4-8-2پارک محله ای :

اجاره اتوبوس پارکهایی می باشند با وسعت کم و قابلیت دسترسی زیاد بیشتر به صورت پیاده ، استفاده کنندگان این پارکها را خردسالان و افراد مسن تشکیل می دهند . تجهیزات این گونه پارکها  نیز در این جمعیت برنامه ریزی می شود. این پارکها توسط شهرداریهای مناطق ، ساخته می شوند. پارکهای عمومی محله ای عمومی در داخل شهرها به طور معمول بیش از یک هکتار گسترش ندارند . ولی گاهی  بین 1000 متر مربع کمتر از 5000 متر مربع نیز بعلت فقدان زمین این گونه پارکها ساخته شده اند. معمولاً تجهیزات این پارکها عبارتند از :  زمین بازی برای کودکان 10 سال، بخشهای اختصاص یافته  برای استراحت، کف پوش چمنی و تعدادی درخت سایه انداز

 

-2-4-8-2پارک های منطقه ای شهری :

اجاره اتوبوس وسعت این پارکها از 2 تا 16 هکتار متفاوت است . منطقه شهری بخشی از شهر است با ساختمانهای همگن و خدمات لازم برای زیست جمعیت اسکان یافته در آنها. عملکرد پارک های منطقه ای شری عبارت است از ایجاد تنوع و فاصله بین ساختمانهای عادی شهری و تمرکز فضای سبز بین انها جهت تغییر بیعی هوای آلوده  در جایی که تراکم جمعیت بیشتر و ساختمانها فشرده تر باشند پارکهای منطقه ای شهری به عنوان یک چشم انداز سبز اهمیت و نقش موثری پیدا می کنند. این پارکها دارای زمینهای بازی برای کودکان، بخشهایی برای استراحت خردسالان و بزرگسالان، کتابخانه و سایر خدمات عمومی است.

-3-4-8-2پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) :

اجاره اتوبوس پارکهای حاشیه ای به طور معمول وسعتی بین 1000 -500 هکتار دارند. سطح پارکهای خارج از شهر را باید حداقل  5/1 تا 5/2 برابر مجموع فضای سبز درون شهر ( تقریباً 10 تا25 متر مربع برای هر نفر) در نظر گرفت. عملکرد این پارکها عبارت است از : تفرج و استفاده از فراغت، تحدید حدود شهر، جبران کمبود فضای سبز در نقاط متراکم.

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  اجاره اتوبوس

-4-4-8-2باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل

این نوع فضای سبز برای تقسیم ترافیک  ایجاد می شود و به همین دلیل  آرایش و ساختن آنها باید در این جهت برنامه ریزی شود. دقت، نظم و فرم و تجمع این نوع باغچه ها جدا از بالا بردن سطح زیبایی کارآیی آنها را نیز می تواند افزایش دهد . عرض این گونه فضاها نباید کمتر از 2 متر باشد . باغچه های جلوی منازل نیز از 2 تا 4 متر قابل ساختند.

-5-4-8-2کمربندهای سبز

1- ساخت این کمربندها در پیرامون شهرها نقشهای زیر را ایفاء می کنند.

2- جلوگیری از انهدام زمینهای قابل کشت حومه در اثر گسترش شهرها

3- تصفیه و تلطیف هوای شهر و غربال باهای ورودی شهر

4- استفاده معقول و مفید از آبهای سطحی زمین

5- جلوگیری از گسترش بی رویه شهر بهره برداری اقتصادی با بازدهی مفید از سرمایه گذاری انجام شده

 -9-2سیر تحول معماری منظر

بررسی و مطالعه در مورد چگونگی پیدایش منظر و پارک و تحول و تبدیل آن به فضاهای گردشی و تفریحی سالم برای عموم مردم مستلزم نگرشی به گذشته و بررسی پارک در طی 6 دوره به ترتیب زیر می‌باشد:

1-‌ باغ‌های دوران باستان

2- باغ‌های قرون میانی

3- باغ‌های رنسانس

4- باغ و پارک در قرن 18

5- پارک در قرن 19

6- پارک در قرن 20.

 -1-9-2باغ‌های دوران باستان

الف: دروان باستان، بین‌النهرین (3500 سال قبل از میلاد) رابطه ستایش‌آمیز با طبیعت

-‌ زمین به عنوان زمین- مادر

– احترام به محیط طبیعی و تقدیس آن

– آب عنصری برای تولید و بقاء

– تجلی این اعتقادات در باغ‌های معلق بابل

ب: دوران باستان، مصر (3500 سال قبل از میلاد) الهام از طبیعت و آمیختگی معماری با آن

-‌ طراحی باغ‌ها تحت تأثیر فاکتورهای اقلیمی و محیط

– سیستم باغسازی به صورت باغ‌های کشاورزی

– باغ‌ها، قطعات مسطح با دیوار بلند و گیاهان کاشته شده منظم

– الگوی مشخصی برای باغ‌سازی در غرب.

ج: دوران باستان، یونان (قرن 5 قبل از میلاد تا قرن 4) طبیعت به عنوان مکانی مقدس

-‌ نظم هندسی معماری در نظم طبیعت ادغام شد

– شیوه معماری در بستر طبیعت به فضا ابعاد و مضامین نمادین بخشید.

– بر مبنای تفکر راسیونالیستی، شهرها به عنوان ملاک زیبایی شناخته شدند.

– باغ‌سازی بعد از اسکندر اهمیت یافت و با غلبه رومیان توسعه یافت.

د: دوران باستان، روم (اواخر قرن 4 قبل از میلاد تا قرن 5) اجاره اتوبوس بهره‌وری از طبیعت- ساخت ویلا- باغ و توانایی تکنیکی و صحنه‌آرایی و ارتباط با طبیعت

-‌ طبیعتی مورد ستایش بود که حضور انسان در آن حس می‌شد.

– زیبایی، در رابطه با سودمندی قرار داشت.

– نوسازی در منظر طبیعی با کاشت متقارن درخت همراه بود.

– فرم‌های هندسی برای المان‌های طبیعی نظیر هرس درختان رواج یافت.

– در ویلا- باغ عناصر معماری نظیر آب، مجسمه و گیاهان هرس شده شکل می‌یافتند.

ه: اجاره اتوبوس دوران باستان، ایران (قرن 5 قبل از میلاد تا قرن 7) باغ بهشت و باغ شهر با نماد خنکی و حاصلخیزی منشأ هستی و آفرینش و عامل تسلط بر دنیای بیرونی

-‌ مانند تمدن بین‌النهرین باغ تصویری از جهان جاودانه بود و نظم هندسی باغ ایده جهان را تداعی می‌کرد.

– باغ- بهشت نمایانگر یگانگی آسمان و زمین بود.

– نظم هندسی باغ از اصل تقارن پیروی می‌کرد.

– کاشت درختان به صورت منظم بود.

– در دوران ساسانیان، باغ به تصوری که از جهان آفرینش وجود داشت و با دو محور عمود بر هم و کوشکی در وسط، به چهار قسمت تقسیم می‌شد.

 -2-9-2باغ‌سازی در قرون میانی (قرن 5 تا 15)

اجاره اتوبوس تمایز بین فرهنگ غرب و شرق آشکار شد و در غرب ترس از طبیعت شکل گرفت. از این رو معماری شهرها به درون حصارها در منظر طبیعی پناه برد.

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  خدمات مسافربری رنت باس :اجاره مینی بوس

الف: قرن 5 تا قرن 11: جنگ و خونریزی و گرایش به ایزوله شدن

-‌ منظر دوران روم از بین رفت.

– سیستم آبیاری رها شد.

– زمین بایر افزایش یافت.

– شهرها مجدداً شکل گرفت و صنایع توسعه یافت.

– ضرورت دفاع از فضاهای باز محل زیست، به وسیله معماری حصارها مطرح شد.

ب: قرن 11 به بعد: ایجاد نوعی بی‌اعتمادی نسبت به طبیعت

– باغ‌ها در یک فضای بسته درونی همراه با قطعات کشاورزی به وجود آمد.

اجاره اتوبوس  منظر این دوره با معماری قلعه قابل توصیف است.

ج: باغ‌های اندرونی خلفای بنی‌امیه در اندلس: (قرن 8 تا قرن 15، اسپانیا در این زمان پلی بود بین غرب و شرق)

-‌ در باغهای این دوره دو گرایش عمده غالب بود:

1-‌ شیوه باغ‌سازی قرن میانی

2- شیوه باغ‌سازی دوره باستانی ایران و روم

-‌ در ترکیب فضایی باغها عمدتاً از سنت رومی و شکل پاسیوهای مغربی استفاده می‌شد و کاخ از یک سری پاسیو تشکیل می‌شد.

– پاسیو، اتاقی بود که اطراف آن به وسیله دیوارها محاصره می‌شد و سقف آن را آسمان تشکیل می‌داد.

-3-9-2 باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن 15 تا قرن 17)

اجاره اتوبوس الف: دوران انسانگرایی (از قرن 15 تا اواخر قرن 16): جنبش شکاف در نظم و ارزش‌های قرن میانی با شاخص عمده تفسیر طبیعت و کنترل  آن به وسیله منطق

-‌ احیاء دوران باستان و فراگیری روش طراحی معماری و باغ‌سازی دوران کهن با استفاده از هنر صحنه‌آرایی آن دوران.

– کاربرد بیشتر آثار هنری برای نمایش اندیشه انسان و تجلی ظهور منظره در آثار نقاشی به عنوان توجه نوین به طبیعت.

– پذیرفته شدن معمار به عنوان طراح همزمان با ابداع تکنولوژی.

– وحدت فضا به وسیله پرسپکتیو با تعیین یک نقطه گریز مرکزی.

– مفهوم منظر زیبا سبب به وجودن آمدن ویلا، باغ، منظر شد که ضرورت استقرار بنا به سوی محیط اطراف را مطرح کرد.

– شکل هندسی باغ‌ها ایده حاکمیت بر طبیعت از طریق منطق را تداعی کرده و باغ، مکانی برای برخورد انسان با طبیعت بود.

– منظر کشاورزی با تسخیر فضاهای قابل کشت و پیشرفت تکنیک کشاورزی به قطعات منظم و بزرگی تبدیل شد.

– تفکر علمی در زمینه گیاه‌شناسی موجب به وجود آمدن نخستین باغ‌های گیاه‌شناسی شد.

ب: دوره باروک (قرن 17): درک مفهوم نوین فضا و رواج نقاشی منظر

-‌ اجاره اتوبوس پرسپکتیو با نقطه گریز در بی‌نهایت جایگزین فضاهای با پرسپکتیو مرکزی و محدود دوره رنسانس می‌شود.

– آثار این دوره از فضاهای نمایشی با پرسپکتیو نامحدود تشکیل شده و ترکیبی از فضاهای متضاد ایستا و پویا را ارایه می‌دهند.

– مفهوم فضای بی‌نهایت به خدمت خلاقیت هنرمندان در عرصه نقاشی معماری و معماری منظر درآمده است.

– در مجموع اکثر هنرمندان این دوره از منظر به عنوان پس زمینه‌ای برای بیان موضوع اصلی آثارشان استفاده می‌کردند.

– باغ‌های این دوره با توجه به شکل‌گیری اشرافیت جدید به صورت ویلا- پارک تجلی یافته است.

 -4-9-2باغ و پارک در قرن 18

الف: عصر روشنگری (قرن 18): توجه به طبیعت جزو اصول طراحی قرار گرفت و ایده‌های طبیعت‌گرایانه و رمانتیسیم تحت عناوین بازگشت به طبیعت و ستایش آن الگوی طراحی قرار داده شد.

-‌‌ توسل به شیوه‌های معماری دوران باستان و جایگزینی معماری کلاسیک به جای باروک به وسیله منطق‌گرایی.

– از بین رفتن شکل‌های منظم هندسی، نداشتن نقاط دید متمرکز و جایگزین شدن خطوط نامنظم و متنوع.

– شکل‌گیری فضاهای نوین شهری نظیر میدان و بولوار در کنار باغ‌ها و گردشگاه‌ها.

– استفاده از اصول معماری منظر در نوسازی و طراحی شهرها.

– استفاده از اصول طراحی لونوتر نظیر استفاده ماهرانه از محور تقارن، پرسپکتیو نامحدود، ترکیب فضاها و کنترل زوایای دید بر طراحی فضاهای شهری.

اجاره اتوبوس  ورودی المان گیاهی به درون فضاهای شهری و احداث خیابان‌های مشجر در شهرها و استفاده استراحت و تفریح از آنها.

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  اتوبوس توریستی دربستی

ب: باغ‌های منظره‌ای در انگلستان (قرن 18): این دوره نوسانی است بین رمانتیسیم و کلاسیسیزم و گرایش غیر فرمال باغ‌های منظره‌ای، بازتابی است از رمانتیسیم و ناتورالیسم.

-‌ منطق‌گرایی و ارزش‌های دوره روشنگرایی منسوخ شناخته شد و شور، احساس، عواطف فردی و تخیل‌گرایی جایگزین ملاک‌های کلاسیسیزم گردید.

– شعر و ادبیات به ستایش زیبایی روستایی و طبیعت بکر پرداخت و تقدیر و تقلید از طبیعت در آثار هنری رواج پیدا کرد.

– مفهوم فضایی این باغ‌ها از طریق ایجاد صحنه‌های متوالی سکانس دریاچه، دره و تپه، همچنین ایجاد ابعاد و فرم‌های آرمانی که طبیعت بکر را به نمایش می‌گذاشتند تعریف می‌شد.

– نمونه‌های معروف این دوره استوهاوس، روشام و استورهه می‌باشد.

 -5-9-2پارک در قرن 19

اجاره اتوبوس الف: دوران انقلاب صنعتی (نیمه اول قرن 19): لزوم ایجاد مکانی طبیعی و سالم در تضاد با سیمای زشت و ناسالم شهرها، ایده «بازگشت به طبیعت» در شهرها متجلی شد.

-‌ ایده شهر سالم و جنبه‌های انسان دوستانه آن سبب تغییراتی در سیمای شهرها گردید.

– استفاده از پارک‌ها و فضای سبز به عنوان رکنی اساسی در طراحی شهرها تبلور یافت.

– با بیرون راندن گورستان‌ها از شهر، تخریب حصار شهرها و از بین بردن محله‌های غیر بهداشتی، همه آنها تبدیل به فضاهای سبز شد.

– از فضای سبز گورستان‌های خارج شهر به عنوان پارک‌های عمومی و گذران اوقات استفاده می‌شد.

ب: دوره مدرن (اواخر قرن 19): رشد سریع صنعتی شدن شهرها افزایش اوقات فراغت و چگونگی گذران آن و افزایش نیازهای اجتماعی منجر به ارایه تعریفی نوین از پارک شد.

-‌ طراحی باغ و پارک به مثابه تجسمی از جایگاه انسان در جهان پذیرفته شد و اندیشه‌ها و باورهای گوناگون در پیرامون آن شکل گرفت.

– طبیعت در درون شهرها به وسیله ایجاد فضاهای سبز شهر ادغام شد.

– ایده بازگشت به طبیعت توسط هوارد (Howard) با ایجاد باغ شهرها، به عرصه ظهور رسید.

– پارک و فضای باز عمومی شهرها دارای اساسنامه خاصی برای خود شد و رده‌بندی و پراکندگی آنها در شهرها برنامه‌ریزی شد.

– ارزش‌های تساوی و عدالت اجتماعی در طراحی پارک‌ها مطرح شد و به عنوان بخشی در سیستم شهری ادغام گردید.

– پارک‌ها علاوه بر بهسازی محیط به نیازهای تفریحی و گردشی مردم پاسخ داده و به عنوان مکانی عمومی در شهرها برای گذران اوقات فراغت در نظر گرفته شد.

 -6-9-2پارک در قرن 20

در شهرسازی عملکردگرایی پارک به عنوان یک فضای عمومی و خدماتی مورد توجه شهرسازان قرار گرفت و به پیروی از تقسیم‌بندی شهر به محله، منطقه و واحد همسایگی پارک‌های محلی، شهری و واحد همسایگی شکل می‌گیرند.

-‌ ادغام طبیعت در شهر با واژه فضای سبز شهری، رابطه تنگاتنگ با مسکن یافت.

– گارنیه و لوکوربوزیه، توجه به اینگونه فضاها را مورد توجه قرار داند تا آنجا که الگوهای شهری را بر مبنای ادغام نظام مصنوع و نظام طبیعی ارایه کردند.

– پارک به عنوان یک فعالیت تفریحی- فرهنگی مطرح و بر حسب نوع فعالیت به پارک‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی تفکیک شدند.

– پارک به عنوان فضای عمومی و خدماتی از ترکیب فرم عملکردی و بیان تصویر شکل گرفته و در زیباسازی منظر شهری نقش مهمی ایفا کرد.

 -7-9-2نتیجه‌گیری

اجاره اتوبوس فرآیند شکل‌دهی به محیط همواره تحت تأثیر نگرش‌های متفاوت نسبت به انسان، طبیعت و رابطه این دو با هم قرار داشته و منجر به خلق انواع منظر شهری گردیده است. بررسی سابقه مداخله انسان در شکل‌دهی به محیط نشان دهنده تأثیر دو گرایش متضاد: «انسان همراه طبیعت» و «انسان حاکم بر طبیعت» است که اولی حداقل تا قرن 16 میلادی و حتی تا اوایل دوران صنعتی و دومی بعد از آن بر این فرآیند تسلط داشته‌اند.

. جزوه تاریخ معماری با طبیعت و مقاله سیر تغییر پارک‌های شهری از قرن 15 به امروز نوشته: هما بهبهانی

توسط |2020-06-17T17:40:14+04:30ژوئن 17th, 2020|اتوبوس دربستی, اجاره اتوبوس, اجاره خودرو, اجاره ماشین عروس, اجاره ون|دیدگاه‌ها برای اتوبوس دربستی بسته هستند

در باره نویسنده :